درج کد ملي ، شناسنامه ، جنسيت و تاریخ تولد صحیح الزامي ميباشد

و درصورت وارد کردن اطلاعات اشتباه آژانس هيچگونه
مسئوليتي ندارد 
سایر اعلانات